Så fungerar fjärrvärme

Illustration över hur fjärrvärme fungerar
  1. I fjärrvärmeverket hettas vatten upp i en panna.
  2. Det varma vattnet leds från värmeverket till husen via ett slutet rörsystem under marken.
  3. I kundernas fjärrvärmecentral används värmen både till uppvärmning av bostaden och för att värma tappvarmvatten.
  4. Det avkylda vattnet går tillbaka till fjärrvärmeverket för att värmas på nytt.

Fjärrvärme är ett tryggt, energieffektivt och miljövänligt sätt att värma flerbostadshus, skolor, företag och enskilda villor – helt enkelt en stabil och pålitlig uppvärmning. Fjärrvärme är ett slutet kretslopp med en central värmekälla, vilket blir betydligt mer klimatsmart jämfört med ett eget värmesystem för varje enskild fastighet.

Produktion

Fjärrvärme innebär att värme flyttas från producerande värmepannor till din fastighet. Det gör vi med varmt vatten. Vattnet i värmeverket värms med exempelvis rester från skogen – som toppar och grenar – träavfall och annat biobränsle. Systemet tar också vara på värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk, vid avfallsförbränning och överskottsvärme från lokala industrier.

Cirkulär energi

Fjärrvärmevattnet cirkulerar i det slutna fjärrvärmenätet, från värmeverken till din fastighet och tillbaka igen. Nätet består av nergrävda, välisolerade rör i vilka fjärrvärmevattnet förflyttar värmen hem till dig.

Värme i huset men också i kranen

Vi installerar en fjärrvärmecentral med värmeväxlare i din fastighet. Den är dimensionerad för ditt behov och tar inte mycket plats.
Värmen, men inte själva vattnet, växlas över till fastighetens eget värmesystem där det pumpas runt. Fjärrvärmeverket och fastigheten har helt skilda system. Det betyder att värmeverkets vatten inte finns i ditt dricksvatten, utan enbart används för att värma upp vattnet.