Minskade utsläpp och renare luft

Tack vare en stor andel fjärrvärme har Sveriges energiförsörjning låga utsläpp av växthusgaser och påverkan på närmiljön är liten, internationellt sett. Svenska städer är bland de renaste i världen, utsläppen av luftföroreningar som svavel, kväve och stoft har successivt minskat när fjärrvärmen ersatt mindre värmepannor. Det är ett viktigt bidrag i arbetet mot miljökvalitetsmål som Frisk luft, Levande sjöar och vattendrag samt Ingen övergödning.

Utbyggd fjärrvärme kan ersätta ännu fler oljepannor och småskalig vedeldning som på många håll är en av de största källorna till luftföroreningar i tätorter. Förbättrad rening av rökgaser och effektivare förbränning bidrar också till minskade utsläpp av luftföroreningar som svavel och kväve från fjärrvärme- och kraftvärmeverk.


Fjärrvärme bidrar till en bättre stadsmiljö och därmed till målet om en god och hälsosam livsmiljö. Minimal miljöpåverkan, reducering av energiflöden och hänsyn till natur- och kulturmiljö eftersträvas vid utformning och lokalisering av energianläggningar. Avfallsförbränning som blir fjärrvärme minskar behovet av avfallsdeponering, samtidigt som energin i avfallet kommer till nytta. Om avfallet används i kraftvärmeproduktion blir energianvändningen mer effektiv.