Ett hållbart och energieffektivt samhälle

Den infrastruktur som fjärrvärmenäten är, lokalt eller regionalt, är en förutsättning för det hållbara samhället. Genom detta nät kan spillenergi från en verksamhet eller sektor återanvändas i en annan, till uppvärmning eller i en industriprocess. Dessutom kan lokala och svåra bränslen utnyttjas effektivt och miljömässigt rätt.

Hushållning med energi samt förbättrade energisystem har en central roll i strävan efter ett ekologiskt hållbart samhälle. Fjärrvärmen och fjärrkylan har hjälpt samhället på denna väg, genom omställningen till förnybara bränslen, minskad klimatpåverkan och en energieffektiv tillförsel till byggnadsbeståndet.


Även om fjärrvärmebranschen har kommit långt finns mycket kvar att göra. Den sista tiondelen fossila bränslen måste bort; samarbetet med kunderna måste förstärkas för att minska energibehovet på rätt sätt; kraftvärmenätet byggas ut och spillvärme användas ännu mer. Vi måste också leverera fjärrvärme till nya kunder; utveckla lösningar där fjärrvärmen kan ersätta miljömässigt sämre energialternativ; och skapa möjligheter för kunder att tillfälligt mata in sin överskottsenergi på fjärrvärmenätet – ”smarta värmenät”.


Listan kan göras lång, men mycket av detta är redan på gång genom en mängd lokala beslut i fjärrvärmebolagen. Svensk Fjärrvärmes senaste prognos visar att omställningen kommer att fortsätta. Med hjälp av Svensk Fjärrvärmes forskningsprogram, Fjärrsyn, kommer branschen att ta stora och rätta steg in i framtiden.