Europa kan värmas med spillenergi

I Europa kan fjärrvärmen skapa en väsentligt mer effektiv energiförsörjning. Beräkningar visar att omvandlingsförlusterna inom EU är större än EU:s hela uppvärmningsbehov. Hela Europa kan med andra ord värmas med den spillenergi som i dag går förlorad i kraftproduktionen, i avfallet och i industrin.

Fjärrvärme omfattar i dag endast cirka tio procent av Europas värmemarknad. Forskning visar att trots att värmebehoven är något lägre i Centraleuropa än i Sverige så är städerna så tätbebyggda att kostnaden för att bygga ut fjärrvärmenät blir mycket låg. Det är alltså inte av ekonomiska skäl som expansionen går långsamt utan snarare bristande medvetenheten hos aktörer och beslutsfattare samt i vissa fall problematisk lagstiftning.
Dessutom – om överskottsvärmen från elproduktion och industrier i Europa tas till vara skulle EU:s energibehov och växthusgasutsläpp minska med cirka 40 procent!

I många av Europas städer finns också ”prima” geotermi, med temperaturer för direkt användning i fjärrvärmenät utan värmepumpar, i en ofantlig mängd. För mera fakta och beräkningar, se bifogade relaterade länkar och dokument.