Att hushålla med energiresurser

En av fjärrvärmens stora fördelar är att dess hushållning med jordens energiresurser. Fjärrvärmen använder i huvudsak energi som annars skulle gått förlorad. Detta är till exempel värme från samtidig elproduktion, energi från avfall eller industriell spillvärme.
Vi människor använder idag alldeles för mycket av jordens ändliga energiresurser. Endast cirka en fjärdedel av all energitillförsel blir till nyttig energi hos slutanvändaren, resten är förluster i olika led. Genom att spara på energin och energieffektivisera kan detta överutnyttjande minskas. 

Tar vara på resurser som annars går till spillo

Fjärrvärme är en resurssnål energilösning som bidrar till att samhället som helhet blir mer energieffektivt. Merparten av fjärrvärmen produceras genom att spillenergi av olika slag används. Det kan till exempel vara värmen som blir över när el produceras i förbränningsanläggningar, energi ur avfall och skogsrester (som toppar och grenar) samt annat biobränsle. Värme från avfallsförbränning och överskottsvärme från lokala industrier ingår också ofta i det som blir fjärrvärme. Fjärrvärmen minskar alltså behovet av jordens energiresurser samtidigt som mestadels lokala och regionala källor används.

Rätt energi till rätt saker

Fjärrvärmen, och fjärrkylan, kan också ersätta andra energislag ute hos användaren. Oftast går det då åt lika mycket energi, men totalt sett är det nästan alltid en energieffektivisering, sett till hela energisystemet – från källa till användning. Detta är att ha en systemsyn.
Ett exempel kan vara att ansluta din diskmaskin med både kallt och varmt vatten för att kunna utnyttja fjärrvärme istället för el för att få varmt vatten i diskmaskinen. På samma sätt är det fel att mäta energieffektivitet i enbart antal köpta kilowattimmar för något visst ändamål. Om det totalt sett är energieffektivt beror också på var energin kommer från, transporten av energin, omvandlingsförluster med mera.

Vad är bästa sättet att spara energi och miljö?

Fjärrvärmen som du som fastighetsägare köper produceras även på olika sätt beroende på när på året du behöver den. Energieffektiviseringsåtgärder som du tänker genomföra i dina fjärrvärmeanslutna fastigheter ger därför mycket olika miljöpåverkan, beroende på vilket nät du är ansluten till och när på året minskningen sker. Ett råd är att ta kontakt med din fjärrvärmeleverantör och tillsammans komma fram till åtgärder som leder till både minskad miljöpåverkan och långsiktigt reducerade energikostnader.
Vid nyproduktion av bostäder och lokaler ska dessa självklart vara välisolerade, oavsett vilken uppvärmningsform som väljs. Här sätter endast en sund totalekonomi gränsen. Lågenergihus med fjärrvärme är sannolikt det miljö- och energimässigt absolut bästa alternativet idag – och imorgon.