Fjärrvärmepris

Fjärrvärme på Hammarö är ett tryggt, säkert och miljömässigt uppvärmningsalternativ. Som fjärrvärmekund är du väl säkrad från oväntade kostnader då vi äger anläggningen och kostnadsfritt sköter drift och underhåll dygnet runt året om. Hammarö Energi är stolta över att inte ha höjt energiavgiften på sex år. Det är resultatet av att vi aktivt arbetat med att hålla ned kostnaderna. Nu har vi nått den punkt där vi inte klarar att effektivisera oss mer

För 2023 höjer vi energipriset med 3,5%

Abonnerad effekt3-40 kW
Energipris844 kr/MWh
Effektavgift543 kr/kW

Prisexempel:

Förbrukning MWhEffekt kWFast avgiftRörlig avgiftSumma, inkl moms
1052 7178 43511 152
1573 80412 65316 457
2094 89016 87121 761
30147 60725 30632 913
40189 78133 74143 522

Prisberäkning

Vi vill erbjuda dig som bor på Hammarö ett så förmånligt och enkelt fjärrvärmeavtal som möjligt. Här kan du läsa våra priser, avtalsvillkor och tilläggstjänster.

Klicka här för att få tips kring hur du läser fakturan från Hammarö Energi.

Prissättning villor

I priset ingår drift och underhåll samt önskad mängd värme och varmvatten. Här på Hammarö har vi direktavlästa mätare vilket innebär att du enbart betalar för den mängd energi som du har använt och vi fakturerar en gång varje månad. Till kategorin villor räknar vi er som abonnerar på en effekt mellan 3-40 kW.

Effekten räknar vi ut genom att ta medelvärdet av den normalårs korrigerade värmeförbrukningen de två senaste åren och dividera den med kategorital 2200. För 2023 används årsförbrukningen för 2021 respektive 2022.

För att normalårskorrigera använder vi ett energiindex från SMHI. Energiindex är en metod för att ta reda på fastighetens energibehov, rensat från väderlek ute dvs. mildare vintrar, solinstrålning osv. Vi tar dessutom bort en schablon för varmvatten (20%), som då inte är beroende av vädret. Energiindex visas i procent, där 100% är enligt SMHI ett helt normalt år. Om energiindex är lägre än 100% betyder det att det var ett varmare år än normalt.

Energiindex (normalårsperiod 1991-2020)

Energiindex för 2022 var 94,0 %

Energiindex för 2021var 100,3 %

Så här räknar du ut din abonnerade effekt för 2023

Innan du beräknar din abonnerade effekt behöver du en del uppgifter. Årsförbrukning finner du på din faktura. De värden och begrepp som används för beräkning av abonnerad effekt är följande:

ÅrsförbrukningDen avlästa årsförbrukningen
NormalårsförbrukningBeräknad årsförbrukning normalår
EnergiindexIndex för normalår från SMHI
Kategorital (2200 tim) Nyttjandegrad av fjärrvärme i tim.
Andel varmvatten (20 %) Andel varmvatten av totalförbr.
Andel värme (80 %) Andel värme av totalförbr.

Räkna först ut normalårsförbrukningen för respektive år 2021 och 2022 enligt nedan

Förbrukning 2021normal = ((Årsförbrukning 2021 * 0,8 ) / Energiindex 2021 ) + Årsförbrukning 2021* 0,2

Förbrukning 2022normal = ((Årsförbrukning 2022 * 0,8 ) / Energiindex 2022 ) + Årsförbrukning 2022* 0,2

Därefter räknar du ut den abonnerade effekten för 2023

Abonnerad effekt 2023 = ((Förbrukning 2021normal + Förbrukning 2022normal)/2) / kategorital 2200