Fjärrvärmepris

Fjärrvärme på Hammarö är ett tryggt, säkert och miljömässigt uppvärmningsalternativ. Som fjärrvärmekund är du väl säkrad från oväntade kostnader då vi äger anläggningen och kostnadsfritt sköter drift och underhåll dygnet runt året om. Kostnaden för köpt energi har ökat markant vilket resulterar i att energipriset ökar.

För 2023 höjer vi energipriset med 6%

Abonnerad effekt3-40 kW
Energipris895 kr/MWh
Effektavgift576 kr/kW

Prisexempel:

Förbrukning MWhEffekt kWEffekt avgiftRörlig avgiftSumma, inkl moms
1052 8808 95011 830
1574 03213 42517 457
2095 18417 90023 084
30148 06426 85034 910
401810 36835 80046 168

Prisberäkning

Vi vill erbjuda dig som bor på Hammarö ett så förmånligt och enkelt fjärrvärmeavtal som möjligt. Här kan du läsa våra priser, avtalsvillkor och tilläggstjänster.

Klicka här för att få tips kring hur du läser fakturan från Hammarö Energi.

Prissättning villor

En fjärrvärmeanslutning kostar fn 61 900 kr. I priset ingår projektering, grävning, installation, driftsättning, grovåterställning samt allt material. Grovåterställning innebär att schakt återfylls samt slätas av. Finåterställning såsom marksten, asfalt och grässådd ingår inte.

I energipriset ingår produktion och distribution av värme samt drift och underhåll fjärrvärmecentralen. Här på Hammarö har vi direktavlästa mätare vilket innebär att du enbart betalar för den mängd energi som du har använt och vi fakturerar en gång varje månad. Till kategorin villor räknar vi er som abonnerar på en effekt mellan 3-40 kW.

Effekten räknar vi ut genom att ta medelvärdet av den normalårs korrigerade värmeförbrukningen de två senaste åren och dividera den med kategorital 2200. För 2024 används årsförbrukningen för 2022 respektive 2023.

För att normalårskorrigera använder vi ett energiindex från SMHI. Energiindex är en metod för att ta reda på fastighetens energibehov, rensat från väderlek ute dvs. mildare vintrar, solinstrålning osv. Vi tar dessutom bort en schablon för varmvatten (20%), som då inte är beroende av vädret. Energiindex visas i procent, där 100% är enligt SMHI ett helt normalt år. Om energiindex är lägre än 100% betyder det att det var ett varmare år än normalt.

Energiindex (normalårsperiod 1991-2020)

Energiindex för 2023 var 99,0 %

Energiindex för 2022var 94 %

Så här räknar du ut din abonnerade effekt för 2024

Innan du beräknar din abonnerade effekt behöver du en del uppgifter. Årsförbrukning finner du på din faktura. De värden och begrepp som används för beräkning av abonnerad effekt är följande:

ÅrsförbrukningDen avlästa årsförbrukningen
NormalårsförbrukningBeräknad årsförbrukning normalår
EnergiindexIndex för normalår från SMHI
Kategorital (2200 tim) Nyttjandegrad av fjärrvärme i tim.
Andel varmvatten (20 %) Andel varmvatten av totalförbr.
Andel värme (80 %) Andel värme av totalförbr.

Räkna först ut normalårsförbrukningen för respektive år 2022 och 2023 enligt nedan

Förbrukning 2022normal = ((Årsförbrukning 2022 * 0,8 ) / Energiindex 2021 ) + Årsförbrukning 2021* 0,2

Förbrukning 2023normal = ((Årsförbrukning 2023 * 0,8 ) / Energiindex 2023 ) + Årsförbrukning 2023* 0,2

Därefter räknar du ut den abonnerade effekten för 2024

Abonnerad effekt 2024 = ((Förbrukning 2022normal + Förbrukning 2023normal)/2) / kategorital 2200