Nils Holgersson, prisstatistik

Låga prisökningar och stora fjärrvärmeinvesteringar 2014

Prisökningarna på fjärrvärme för mindre flerfamiljshus 2014 är låga, i genomsnitt 1,7 procent eller 1,4 öre/kWh. Det visar den prisstatistik som Svensk Fjärrvärme har samlat in från alla sina 144 medlemmar. Idag presenteras den samlade statistiken, i samband med att den så kallade Nils Holgersson-rapporten blir publik.

Varje år samlar Svensk Fjärrvärme in nationell prisstatistik för småhus, större flerfamiljshus och mindre flerfamiljshus. Statistiken för mindre flerfamiljshus utgör också grunden för fjärrvärmeavsnittet i den så kallade Nils Holgerssonrapporten som publiceras idag. Avgiftsgruppen som ger ut rapporten består av SABO, Riksbyggen, Fastighetsägarna HSB och Hyresgästföreningen.

Medelpriset per kommun för ett mindre flerfamiljshus är i år 84 öre/kWh, en höjning med 1,7 procent. Medelpriset för småhus per kommun är drygt 88 öre/kWh, vilket även det är en höjning med 1,7 procent, och för större flerfamiljshus 81 öre/kWh – en höjning med 1,8 procent jämfört med 2013.

I förra veckan publicerade SCB statistik över näringslivets väntade investeringar för året. Den visar att energibranschen väntas göra rekordinvesteringar. 45,5 miljarder kronor ska de samlade investeringarna uppgå till. Beloppet förvånar inte med tanke på det ständigt pågående omställningsarbetet i fjärrvärmebranschen, mot mer förnybara energikällor och fler kraftvärmeverk för att kunna producera både fjärrvärme och el.

– Det är glädjande att se den framtidstro som finns i vår bransch, och att man trots små prisökningar har utvecklingskraft nog för att göra de investeringar som krävs för att vi även i fortsättningen ska kunna vara ett konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ, säger Ulrika Jardfelt, vd på Svensk Fjärrvärme.

Att jämföra fjärrvärmepriser mellan olika kommuner är vanskligt eftersom prissättningen är beroende av lokala förutsättningar. Mindre nät och nät med stora avstånd mellan husen har i allmänhet högre priser, medan större nät och nät med kraftvärme (samtidig produktion av el och fjärrvärme) har lägre priser. Därför är tio-i-topp-listor och liknande jämförelser inte relevanta. Vill man veta mer om vad som bestämmer fjärrvärmepriset på ens egen ort, får man bäst information genom att kontakta sin lokala fjärrvärmeleverantör.

Hammarö Energi AB har flera olika avtal. Det avtal som ligger till grund för prissammanställningen är effektavtalet för flerbostadshus och näringsidkare och för villor är det det Nya villaavtalet. Effektavtalet är ett avtal som togs fram under 2013 och är uppbyggt efter Karlstad Energi ABs avtal mot de som förbrukar mer energi (Flerbostadshus, affärslokaler och offentlig verksamhet). Detta avtal gäller för samtliga nyanslutningar samt övriga kunder vars avtal har en avtalstid som löpt ut. Gällande nya villaavtalet är det samma resonemang, dvs, det är endast det avtal som går att nyteckna samt som ersätter avtal som har avtalstid som löpt ut.

Inför 2014 gjordes inga prisjusteringar i dessa aktuella avtal. Gällande mindre flerbostadshus är priset något högre för det nya än för det gamla avtalet som låg till grund för föregående års prisstatistik. Vi hoppas att kunna hålla priser på en stabil nivå och samtidigt också bibehålla en hög kvalitet och service mot våra kunder.