VD-Brev

Januari / Februari 2014

Nytt år nya möjligheter. Den här tiden, precis i början av ett år, är enligt mig den bästa. Planer tas fram, aktiviteter planeras och uppföljning från året vi lämnade bakom oss slutförs. Jag som ganska ny i bolaget får nu också chansen att arbeta med planer, budget och strategier som jag själv tillsammans med styrelsen tagit fram.

De senaste veckorna har arbetet med årsbokslut för 2013 varit i fokus. Vi kan konstatera att 2013års varmare väder syns tydligt i resultatet. De flesta fjärrvärmebolag likt vårt lever med samma utmaning, att hantera en verksamhet vars utfall vi inte till fullo kan styra över, såsom varmare väder.

Under 2014 kommer vi att fortsätta arbetet med ordning och reda tillsammans med öppenhet kring våra framtida strategier. En del i detta har varit att strukturera om på vår hemsida. Vi hoppas att våra kunder ska uppleva den både informativ och lättläst. Min förhoppning är även att vi ska kunna blanda in lokal information med bredare, mer övergripande information från branschen i övrigt.

Vår vardag präglas i stort av myndigheter, lagar och politik. Något som var i fokus under den gångna veckans strategidagar i Stockholm. Jag tillsammans med övriga kollegor i branschen fick mycket bra information kring förändringar i fjärrvärmelagen, energieffektiviseringsdirektivet och utmaningar kring det totala energisystemet i framtiden. Något som var väldigt uppskattat var också att vi fick ta del av kundsidans (fastighetsägarnas) utmaningar såsom anpassningar av Boverkets regler för att nämna något. Våra energikostnader ska ju samsas med övriga utgifter hos kunderna och genom att få ta del av andras vardag ökar förståelsen för varandras utmaningar och förståelse för behovet av utökad samverkan.

Något som också lyftes fram var Prisdialogen. En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför har Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme tillsammans tagit fram Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Detta system, är inget vi kommer att gå med i direkt, men däremot finns det bra beskrivning och riktlinjer i hur vi kan jobba med vårt pris på fjärrvärmen. Jag tror att det är viktigt, med tanke på vår bakgrund, att vi arbetar på likartade vis som övriga i vår bransch. I förlängningen innebär detta att vi kommer att bjuda in er kunder för att förklara hur och varför vi tänker som vi gör kring priset och framtiden.

Jag är säker på att det också finns andra frågor som våra kunder gärna vill ta upp och diskutera med oss, något jag gärna ställer upp på. Tills vi hittar rätt forum att träffa kunder i så kommer vi löpande att fylla på med information på vår hemsida och jag finns självklart alltid tillhands via telefon, besök och e-post!

Med Varma Hälsningar,

Maria Pettersson