Vi vill nå en lösning

Hammarö Energi arbetar för att ge fjärrvärmekunder på Hammarö stabil och säker värme och varmvatten till ett konkurrensmässigt bra pris. Vi är måna om att de avtal som är ingångna med varje kund hålls. I avtalen finns reglerat hur vi går tillväga vid olika tolkningar av avtalsvillkoren. 

Under ett antal år har några få kunder tolkat avtalsvillkoren på ett eget sätt och på egen hand reducerat sina inbetalningar till Hammarö Energi. Vi har haft dialoger med berörda kunder och uppmärksammat vikten av att hålla ett ingånget avtal. Vi har även fört samtal med den lokala villaägarföreningen och Villaägarnas Riksförbund för att nå en lösning.

Samma kunder har uppmärksammat att Hammarö Energi under perioden 2009-2011 inte använt sig av fullständig korrekt prissättning utifrån Energimyndighetens prisblad vid avräkning av fjärrvärme till den enskilda kunden. Det är korrekt. Hammarö Energi har under nämnda period i genomsnitt fakturerat för lite för fjärrvärmen! Det rör sig om några hundra kronor per år som vi har underfakturerad varje enskild villakund som har en normal årsförbrukning. Vi kommer framöver att säkerställa att gällande prisblad följs.

Diskussionerna med Villaägarnas Riksförbund är förda i en konstruktiv anda där parterna kunde enas om ett förslag till överenskommelse. Tyvärr fick detta förslag inget gehör hos den lokala villaägarföreningen på Hammarö. Styrelsen i Hammarö Energi vill nå en lösning. Det finns reglerat i det enskilda avtalet mellan bolaget och kunden hur detta ska gå till. Styrelsen har givit verkställande direktören i uppgift att säkerställa att bolaget håller sin del av avtalen. Det har dessutom kommit till styrelsens kännedom att vissa kunder har ofördelaktiga avtal, varför beslut tagits att dessa kunder ska informeras om att det kan vara lönsamt att byta avtal.