Prisberäkning och övriga tjänster

Vi vill erbjuda dig som bor på Hammarö ett så förmånligt och enkelt fjärrvärmeavtal som möjligt. Här kan du läsa våra priser, avtalsvillkor och tilläggstjänster.

Klicka här för att få tips kring hur du läser fakturan från Hammarö Energi.

Prissättning villor
I priset ingår drift och underhåll samt önskad mängd värme och varmvatten. Här på Hammarö har vi direktavlästa mätare vilket innebär att du enbart betalar för den mängd energi som du har använt och vi fakturerar en gång varje månad. Till kategorin villor räknar vi er som abonnerar på en effekt mellan 3-40 kW.

Aktuella priser finner du under fliken Priser villa 2019.

Effekten räknar vi ut genom att ta medelvärdet av den normalårskorrigerade värmeförbrukningen de två senaste åren och dividera den med kategorital 2200. Inför 2018 var det åren 2017/2016 som låg till grund för er abonnerade effekt. Inför 2019 är det 2017/2018 osv.

För att normalårskorrigera använder vi ett energiindex från SMHI. Energiindex är en metod för att ta reda på fastighetens energibehov, rensat från väderlek ute dvs. mildare vintrar, solinstrålning osv. Vi tar dessutom bort en schablon för varmvatten (20%), som då inte är beroende av vädret. Energiindex visas i procent, där 100% är enligt SMHI ett helt normalt år. Om energiindex är lägre än 100% betyder det att det var ett varmare år än normalt.

Energiindex

Energiindex för 2018 var 91,1 %

Energiindex för 2017 var 93,3 %

Så här räknar du ut din abonnerade effekt för 2019

Innan du beräknar din abonnerade effekt behöver du en del uppgifter. Årsförbrukning finner du på din faktura. De värden och begrepp som används för beräkning av abonnerad effekt är följande.

Årsförbrukning                          Den avlästa årsförbrukningen

Normalårsförbrukning                Beräknad årsförbrukning normalår

Energiindex                               Index för normalår från SMHI

Kategorital (2200 tim)                Nyttjandegrad av fjärrvärme i tim.

Andel varmvatten (20 %)           Andel varmvatten av totalförbr.

Andel värme (80 %)                   Andel värme av totalförbr.

Räkna först ut normalårsförbrukningen för respektive år 2017 och 2018 enligt nedan

Förbrukning 2017normal = ((Årsförbrukning 2017 * 0,8 ) / Energiindex 2017 ) + Årsförbrukning 2017* 0,2

Förbrukning 2018normal = ((Årsförbrukning 2018 * 0,8 ) / Energiindex 2018 ) + Årsförbrukning 2018* 0,2

Därefter räknar du ut den abonnerade effekten för 2019

Abonnerad effekt 2019 = ((Förbrukning 2017normal + Förbrukning 2018normal)/2) / kategorital 2200

 

Tilläggstjänster

  • Ombyggnad – konvertering av byggnadens sekundärsystem (byggnadens egna värmesystem)
  • Ventilbyten/injustering/termostatmontering
  • Loggning, analys och eventuell nedsäkring
  • Vattenspar
  • Innegivare
  • Energirådgivning på plats
  • Radonbesiktning och åtgärdsförslag
  • Övrigt anläggnings- eller markarbete

Kontakta oss för offert eller kostnadsförslag.