Priser/Tjänster

Vi vill erbjuda dig som bor på Hammarö ett så förmånligt och enkelt fjärrvärmeavtal som möjligt. Här kan du läsa våra priser, avtalsvillkor och tilläggstjänster.

Klicka här för att få tips kring hur du läser fakturan från Hammarö Energi.

Pris villor
I priset ingår drift och underhåll samt önskad mängd värme och varmvatten. Här på Hammarö har vi direktavlästa mätare vilket innebär att du enbart betalar för den mängd energi som du har använt och vi fakturerar en gång varje månad. Till kategorin villor räknar vi er som abonnerar på en effekt mellan 3-40 kW.

Rörlig del (energi -och servicekostnad): 795 kr/MWh / 79,5 öre/kWh
Fast del (effektavgift): 484 kr/kW

Prisexempel:

Förbrukning kWh

Effekt kW

Fast avgift

Rörlig avgift

Summa, inkl moms

15 000

7

3 388

11 925

15 313

20 000

9

4 356

15 900

20 256

30 000

14

6 776

23 850

30 626

40 000

18

8 712

31 800

40 512

Effekten räknar vi ut genom att ta medelvärdet av den normalårskorrigerade värmeförbrukningen de två senaste åren och dividera den med kategorital 2200. Inför 2016 var det åren 2015/2014 som låg tillgrund för er abonnerade effekt. Inför 2017 är det 2015/2016 osv.

För att normalårskorrigera använder vi ett energiindex från SMHI. Energiindex är en metod för att ta reda på fastighetens energibehov, rensat från väderlek ute dvs. mildare vintrar, solinstrålning osv. Vi tar dessutom bort en schablon för varmvatten (20%), som då inte är beroende av vädret. Energiindex visas i procent, där 100% är enligt SMHI ett helt normalt år. Om energiindex är lägre än 100% betyder det att det var ett varmare år än normalt.

Energiindex för 2015 var 88% av ett sk normalår och 2016 var det 94%.

Så medelvärdet av de två senaste årens normalårskorrigerade energiförbrukning (minus varmvatten) dividerat med kategoritalet 2200 ger er abonnerade effekt(kW).

Som kund hos oss bidrar du till en bättre miljö. Du får också tillgång till ett driftsäkert, enkelt och bekvämt uppvärmningssystem.

Avtal typ 2 (kan ej nytecknas)
Avtal typ 2
Bilaga 2 avtal typ 2
Bilaga 3 Avtal typ 2
Bilaga 4 avtal typ 2

Tilläggstjänster

  • Ombyggnad – konvertering av byggnadens sekundärsystem (byggnadens egna värmesystem)
  • Ventilbyten/injustering/termostatmontering
  • Loggning, analys och eventuell nedsäkring
  • Vattenspar
  • Innegivare
  • Energirådgivning på plats
  • Radonbesiktning och åtgärdsförslag
  • Övrigt anläggnings- eller markarbete

Kontakta oss för offert eller kostnadsförslag.